CENTRAL MOLUCCAN CLANS BY VILLAGES

Central Moluccan villages (negeri) usually consist of several soa, i.e. village subdivisions made up of several, usually unrelated, exogamous clans. Originally soa seem to have been groups of clans that arrived at the same time at a location, often living together in the same quarter of the village they had settled in. Soa are represented by a kepala soa (soa headman) who is responsible for internal order and represents the soa at the village council (saniri negeri).

Central Moluccan Clans (mata rumah) are generally found only in one village of origin or a cluster of neighboring villages. Thus it is possible for Moluccans to immediately identify the village of origin when they hear the last name of a person which is identical with his clan name. This is important in identifying persons that are members of one’s own village’s pela alliance because they disqualify as marriage partners.

Occasionally members of clans left their original village and settled permanently elsewhere. In this case the newcomers (pendatang), they usually entered some existing soa in their host village and thus structurally integrated. More often than not, it is the soa of the Raja Clan. Even after many generations, they are still considered "newcomers" and differentiated from original village clans (mata rumah asli).

Clan membership is important in terms of rights and obligations within the village in respect to land ownership and hereditary titles and positions.

Urgent request for cooperation:

The here featured lists of clans and villages are mostly the result of materials collected during fieldwork in the Central Moluccas in 1974-75. The list is by far from complete and it will be most appreciated if members of the various villages would send additional materials and corrections to create a complete list of Central Moluccan clans for future generations in Indonesia, The Netherlands, the USA and anywhere else where Moluccans have settled. Such a list is of utmost importance in the light of a gradual disappearance of knowledge of Moluccan customs due to integration, intermarriage and neglect. Kindly help in this task and send any information you have via e-mail to dieter at nunusaku.com.

Important Note: The information in the lists is commonly available and was freely given during fieldwork in the Central Moluccas.

 

Clans in de Midden Molukken bij Dorpen

De dorpen (negeri) in de Midden Molukken bestaan uit verschillende soa. Soa zijn subdivisies van dorpen die bestaan uit, gebruikelijk ongerelateerde, exogame clans. Oorspronkelijk schijnen soa groepen van clans geweest te zijn die tegelijkertijd op een locatie arriveerden, vaak samenwoonden in dezelfde wijk van het dorp waar ze zich gevestigd hadden. Soa worden vertegenwoordigd door een kepala soa (soahoofd) die de soa in the dorpsraad (saniri negeri) vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor de interne orde.

De clans in de Midden Molukken (mata rumah) worden in het algemeen gevonden in één dorp van oorsprong of in een cluster van nabijgelegen dorpen. Dus het is voor Molukkers mogelijk om onmiddelijk het dorp van oorsprong te identificeren wanneer ze van iemand de achternaam horen die identiek is aan hun clannaam. Dit is belangrijk voor de identificatie van personen die leden zijn van een pelaverbond van dat dorp wat hen diskwalificeert als huwelijkspartners.

Incidenteel verlaten de leden van clans hun dorp van oorsprong en vestigen zich elders permanent. In dit geval zijn zij nieuwkomers (pendatang) die gebruikelijk lid worden van een bestaande soa in hun gastdorp en dus structureel integreerden. Vaak is dat de soa van de Raja Clan. Zelfs na vele generaties, worden ze nog altijd beschouwd als “nieuwkomers” en onderscheiden van de originele dorpsclans (mata rumah asli).

Lidmaatschap van een clan is belangrijk in termen van rechten en verplichtingen binnen het dorp in relatie tot landeigendom en erfelijke titels en posities.

Urgent verzoek voor samenwerking:

De hier getoonde lijsten van clans en dorpen zijn voornamelijk het resultaat van materiaal dat verzameld is in 1974-75 tijdens veldwerk in de Midden Molukken. De lijst is lang niet compleet. Het wordt zeer op prijs gesteld als leden van de verschillende dorpen aanvullende informatie en correcties kunnen zenden zodat een complete clanlijst van de Midden Molukken gemaakt kan worden voor toekomstige generaties in Indonesië, Nederland, de Verenigde Staten en elders waar Molukkers zich gevestigd hebben. Een dergelijke lijst is uitermate belangrijk in het licht van de geleidelijke verdwijning van de kennis van Molukse gebruiken door integratie, onderlinge huwelijken en verwaarlozing.

Belangrijke noot: De informatie op deze lijsten is openbaar en werd openlijk verstrekt tijdens antropologisch veldonderzoek in de Midden Molukken.

 

Klan-klan di Maluku Tengah Menurut Negeri-Negeri

Daftar klan-klan (marga) di Maluku Tengah ini adalah hasil dari riset di Maluku Tengah pada tahun 1974-75. Daftar ini belum lengkap dan dimohon agar orang-orang yang berasal dari negeri-negeri dan ahli-ahli adat negeri dapat membantu memperbaiki daftar ini dengan koreksi-koreksi dan tambahan-tambahan agar daftar dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus dari Maluku Tengah yang bermukim di Tanah Air, Negeri Belanda, Amerika Serikat atau dimana-mana saja. Daftar ini sangat penting untuk melestarikan Kebudayaan dan Adat Maluku yang sudah mulai menghilang disebabkan oleh integrasi, perkawinan antar suku dan ketidakperdulian. Kami harap anda dapat menolong tugas ini dengan mengirim e-mail ke: dieter at nunusaku.com.

Catatan Penting: Isi daftar ini merupakan pengetahuan umum yang diberikan secara bebas oleh Angota-Angota Pemerintah Negeri sewaktu penelitian di Maluku Tengah.